Ταμείο Αλληλοβοηθείας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ιδρύεται εντός της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 του καταστατικού της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας, Ταμείο Αλληλοβοηθείας μελών που έχει έδρα τον Βόλο και δη το γραφείο της Ένωσης και σφραγίδα την ίδια της Ένωσης.

Άρθρο 2

ΒΙΒΛΙΑ

Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:

α) Βιβλίο Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

β) Βιβλίο Ταμείου εσόδων-εξόδων.

Τα ανωτέρω βιβλία φυλλομετρούνται, θεωρούνται και ελέγχονται από την Ελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του ταμείου είναι:

α) Η κάλυψη νομικής προστασίας των μελών της Ένωσης

β) Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων μελών της Ένωσης.

γ) Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας τέκνου μέλους της Ένωσης μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Η οικονομική κάλυψη εκδηλώσεων που έχουν άμεση σχέση με τα τέκνα μελών της Ένωσης μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4

ΜΕΛΗ

Μέλη του ταμείου είναι υποχρεωτικά τα τακτικά μέλη της Ένωσης

Άρθρο 5

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Πόροι του ταμείου είναι:

α) Οι μηνιαίες εισφορές κάθε μέλους

β) Οι έκτακτες εισφορές μελών

γ) Οι επώνυμες εισφορές δωρητών ή συνδρομητών εξαιρουμένων των πολιτικών κομμάτων

δ) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης

ε) Τα εισοδήματα από διάφορες εκδηλώσεις

Άρθρο 6

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

α) Κάθε μέλος του ταμείου είναι υποχρεωμένο να καταβάλει μηνιαία συνδρομή 2,70€ τα οποία αποδίδονται στο ταμείο αλληλοβοηθείας ως μέρος των χρημάτων από το ποσό των 7,00€ που είναι η μηνιαία εισφορά στην ΠΟΑΣΥ. Οι μηνιαίες συνδρομές παρακρατούνται ανά τρίμηνο από την Διαχείριση Χρηματικού, δια μέσω της ΠΟΑΣΥ και αποδίδονται στην Ένωση μας. Για την αντιμετώπιση όλως εκτάκτων περιστατικών ή προβλήματος ρευστότητας του ταμείου λόγω εξάντλησης των αποθεματικών του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, δύναται να επιβληθεί έκτακτη εισφορά (κράτηση) στα μέλη της.

β) Δύναται το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης με ομόφωνη απόφαση να επιβάλλει έκτακτη εισφορά στα μέλη της σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος υγείας τέκνου μέλους της. (σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ. 25 πρακτικό της από 16-3-2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης)

γ) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση χρημάτων του ταμείου αλληλοβοηθείας για κάλυψη άλλων αναγκών της Ένωσης, εκτός από την περίπτωση πρόσκαιρου δανεισμού σε περίοδο κινητοποιήσεων, και μόνο μέχρι του ποσού της τριμηνιαίας εισφοράς έστω να αποπληρώνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος της μηνιαίας συνδρομής.

Άρθρο 7

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας διαγράφονται αυτοδίκαια σε περίπτωση διαγραφής από της Ένωση ήτοι λόγω μετάθεσης, απόλυσης, υποβολής αίτησης διαγραφής ή τελεσίδικης απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Ένωσης.

Παρακρατηθείσες συνδρομές ΔΕΝ μεταφέρονται σε άλλη Ένωση (λόγω μετάθεσης) ούτε επιστρέφονται.

Άρθρο 8

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας διοικείται από τον Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Α. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

1. Στα μέλη του Ταμείου Αλληλοβοήθειας παρέχεται νομική κάλυψη σε περίπτωση που διενεργείται εις βάρος τους Π.Δ.Ε. ή Ε.Δ.Ε. ή παραπομπής τους ή παράστασή τους τόσο ως κατηγορουμένων όσο και ως πολιτικών εναγόντων ενώπιον των ποινικών, πολιτικών, διοικητικών δικαστηρίων και των πειθαρχικών συμβουλίων Η νομική κάλυψη παρέχεται αποκλειστικά για υποθέσεις που έχουν άμεση σχέση με την Υπηρεσία και τα υπηρεσιακά καθήκοντα των μελών και σε περίπτωση παράστασης μέλους ως πολιτικώς ενάγοντος σε ποινική δίκη παρέχεται μόνον σε περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ως ακολούθως:

α) Για την διενέργεια Π.Δ.Ε. ή Ε.Δ.Ε. που απειλείται κατώτερη πειθαρχική ποινή μέχρι 200€ προς έκαστο όταν ο νομικός σύμβουλος είναι της επιλογής του ενδιαφερόμενου.

αα) Για την διενέργεια Ε.Δ.Ε. που απειλείται ανώτερη πειθαρχική ποινή μέχρι 200€ προς έκαστο, σε κάθε στάδιο της Ε.Δ.Ε. όταν ο νομικός σύμβουλος είναι της επιλογής του ενδιαφερόμενου.

ααα) Για τα Πειθαρχικά Συμβούλια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια μέχρι 400€ προς έκαστο όταν ο νομικός σύμβουλος είναι της επιλογής του ενδιαφερόμενου.

β) Ενώπιων του Πταισματοδίκη όταν διενεργείται προκαταρκτική εξέταση και όταν μέλος του Ταμείου καλείται για παροχή εξηγήσεων ή ανωμοτί κατάθεση μέχρι 200€ προς έκαστο όταν ο νομικός σύμβουλος είναι της επιλογής του ενδιαφερόμενου.

βα) Για τα Ποινικά Δικαστήρια, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια μέχρι 400€ ως εξής:

ββ) Για τα Πταισματοδικεία, Πλημμελειοδικεία πρώτου – δευτέρου βαθμού και τα Εφετεία, σύμφωνα με το προβλεπόμενο διπλότυπο παράστασης του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου και τα ένσημα παράστασης όταν ο νομικός σύμβουλος είναι επιλογής του ενδιαφερόμενου.

βγ) Για τα Τριμελή και Πενταμελή Εφετεία Κακουργημάτων, τα Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια και Μικτά Ορκωτά Εφετεία, το συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και για τον Άρειο Πάγο σε περίπτωση επιλογής του νομικού από τον ενδιαφερόμενο θα παρέχεται νομική κάλυψη μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. και τεκμηρίωση τυχόν αρνητικής ψήφου.

2.Παρέχεται νομική συμβουλή ή γνωμοδότηση από τον Νομικό Σύμβουλο της Ένωσης επί υποθέσεων και ζητημάτων που συνάπτονται άμεσα με τον κύκλο των υπηρεσιακών καθηκόντων των μελών.

3. Τα ενδιαφερόμενα μέλη υποχρεούνται προ 20 ημέρου να προσκομίσουν σένα από τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου αντίγραφο της κλήσης ή του δικογράφου που αφορά την υπόθεσή τους και να εξηγεί την περίπτωση στο Δ.Σ. προκειμένου να εξετασθεί αν η αυτή εμπίπτει στις προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Το Δ.Σ. γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο την απόφασή του εντός πενθημέρου και προσδιορίζει και το ύψος της κάλυψης.

4. Όταν της υποθέσεως επιλαμβάνεται ο Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης η νομική κάλυψη είναι πλήρης μέχρι και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ή πειθαρχικό συμβούλιο.

5. Η νομική κάλυψη εξακολουθεί και σε περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος μετατεθεί ή συνταξιοδοτηθεί, εφόσον η υπόθεση ανάγεται σε χρόνο που αυτός ήταν στην υπηρεσία ή μέλος της Ένωσης ανάλογα.

6. Σε περίπτωση κωλύματος του Νομικού Συμβούλου της Ένωσης για χειρισμό υπόθεσης ενδιαφερομένου, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την υπόθεση σε άλλον δικηγόρο με πλήρη νομική κάλυψη του ενδιαφερομένου.

7. Παρέχεται νομική κάλυψη και σε ενδιαφερόμενους, μέλη της Ένωσης για υποθέσεις που ανάγονται σε χρονική περίοδο κατά την οποία αυτοί ήταν μέλη άλλης Ένωσης, κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.

8. Δεν παρέχεται νομική κάλυψη στα μέλη του Ταμείου για εκπροσώπηση στα Αστικά Δικαστήρια έστω και εάν η βλάβη που υπέστη το Μέλος ήταν κατά την διάρκεια της Υπηρεσίας.

Β. ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

1. Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας χορηγεί εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση οικονομικής ένδειας στην οποία περιήλθε:

α) Μέλος λόγω βαριάς ή ανίατης βλάβης της υγείας ή της ακεραιότητας του ιδίου μετά από ατύχημα ή σοβαρή ασθένεια η οποία χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσό μέχρι 3.000€ ανάλογα με την σοβαρότητα και την βαρύτητα των συνεπειών της νόσου ή της κατάστασης υγείας του μέλους, σύμφωνα με την κρίση του Δ.Σ. Το ενδιαφερόμενο και δικαιούμενο μέλος μετά την αποκατάσταση της υγείας του και εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση, προσκομίζοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά (ιατρικές βεβαιώσεις, γνωματεύσεις, πιστοποιητικά, αποδείξεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ιατρών). Εάν παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών, χωρίς το ενδιαφερόμενο μέλος να υποβάλλει αίτηση τότε δεν δικαιούται την οικονομική ενίσχυση. Εφόσον το ενδιαφερόμενο μέλος πάσχει από μακροχρόνια ασθένεια, δεν ισχύει το ανωτέρω χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών.

αα) Λόγω ελαφρού τραυματισμού του Μέλους, ο οποίος προήλθε κατά την διάρκεια της Υπηρεσίας, ανάλογα με τον χρόνο απουσίας του από την Υπηρεσία και μέχρι το ποσό των 400€, σύμφωνα με την κρίση του Δ.Σ. Το ενδιαφερόμενο και δικαιούμενο μέλος μετά την αποκατάσταση της υγείας του να υποβάλλει σχετική αίτηση , προσκομίζοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά (ιατρικές βεβαιώσεις, γνωματεύσεις, πιστοποιητικά, βεβαίωση από την Υπηρεσία για τον χρόνο αποχής του από τα καθήκοντά του λόγω αναρρωτικής άδειας)

β) Η οικογένεια μέλους (σύζυγος – τέκνα) σε περιπτώσεις θανάτου αυτού. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσό μέχρι 3.000€. Τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Ταμείο.

γ) Σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος υγείας τέκνων μέλους το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό μέχρι 2.000€. Το μέλος υποβάλλει σχετική αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά (ιατρικές βεβαιώσεις, γνωματεύσεις, πιστοποιητικά, αποδείξεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ιατρών).

Άρθρο 10

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Τροποποίηση του παρόντος κανονισμού δύναται να γίνει κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. από την Γ.Σ. της ‘Ενωσης.

Άρθρο 11

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ

Το Ταμείο διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. των μελών της Ένωσης και η τυχόν υπάρχουσα περιουσία περιέρχεται αυτοδίκαια στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας.

Άρθρο 12

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζεται με αποφάσεις του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.

Άρθρο 13

ΙΣΧΥΣ

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την επομένη της έγκρισής του από την Γ.Σ. των μελών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας.

Advertisements
Απρίλιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Φεβ.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Αρχείο
Επισκέπτες
  • 16.047 Views
Αρέσει σε %d bloggers: