Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Το Σωματείο μετά την έγκριση του καταστατικού του με την υπ΄ αριθ: Π 37/4562/236/1992 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου ( Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) καταχωρήθηκε με την επωνυμία << Ένωση Αστυνομικών Νομού Μαγνησίας Αστυφυλάκων Αρχιφυλάκων Ανθυπαστυνόμων, Αξιωματικών >> στο βιβλίο Σωματείων και στο βιβλίο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Βόλου με αυξ. Αριθμούς 1390/1993 και 459/1993 αντίστοιχα. Το καταστατικό τροποποιήθηκε και εναρμονίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρού 30 Λ που προστέθηκε με το άρθρο 1 μετά τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου της 22 ας Ιανουαρίου 1995 που συνήλθε για το σκοπό αυτό και εναρμονίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3938/2011 μετά τη Γενική Συνέλευση της 24 Σεπτεμβρίου 2011 που συνήλθε για το σκοπό αυτό και παρατίθεται κατωτέρω σε ενιαίο και κωδικοποιημένο κείμενο , όπως ισχύει μετά τις γινόμενες τροποποιήσεις.

ΆΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ιδρύεται επαγγελματικό σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) που υπηρετούν μέσα στα γεωγραφικά όρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας με την επωνυμία << ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ>> .

Το Σωματείο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποτελεί πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2265/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3938 /2011 και του παρόντος καταστατικού

Ως έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη του Βόλου και το εκάστοτε γραφείο αυτού .

Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλού σχήματος στο κέντρο της οποίας υπάρχει ο χάρτης του Νομού Μαγνησίας, κάτω από αυτόν το έτος ίδρυσης του σωματείου 1992 και κυκλικά αυτού αναγράφεται η επωνυμία του σωματείου ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του σωματείου είναι:

Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών οικονομικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών .

Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η δημιουργία όρων για την αρτιότερη κι αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου των αστυνομικών.

Η πνευματική , επαγγελματική , πολιτιστική και κοινωνική εξύψωση των μελών ως και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ αυτών.
Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθερίων ,η προαγωγή της κοινωνικής προόδου και η κατοχύρωση της κοινωνικής και ατομικής ειρήνης και ελευθερίας.
Η προβολή του έργου των αστυνομικών προς το κοινωνικό σύνολο .
Η μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένων μέτρων για την προαγωγή της επαγγελματικής επαρκείας των συνθηκών έναρξης διαδρομής και πέρατος της σταδιοδρομίας των αστυνομικών.
Η επικοινωνία και συνεργασία με ομοειδής ενώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.
Η προστασία των μελών του από παραβιάσεις νόμων και κανονισμών από τα διάφορα επίπεδα διοίκησης της ΕΛ.ΑΣ .
Το Σωματείο διακηρύσσει την πίστη του :
α) Στους θεσμούς της Δημοκρατίας

β) Στις αρχές της οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη.

γ) Στην ανάγκη να είναι τα μέλη ανεξάρτητα και αδέσμευτα έναντι οιουδήποτε πολιτικού κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Η πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου θα επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο και εντός του πλαισίου του Νόμου μέσο. Ενδεικτικά το σωματείο προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα:

1. Αναφέρεται στις διοικητικές ή άλλες Αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς του σωματείου, τα μέλη του, τις εργασιακές και επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών.

2. Καταγγέλλει και εγκαλεί στις δικαστικές και διοικητικές αρχές τις παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών που αφορούν το σωματείο ή τα μέλη του.

3. Συστήνει επιτροπές στις έδρες των Τμημάτων με σκοπό την συγκέντρωση, επεξεργασία και προώθηση στο Διοικητικό Συμβούλιο θεμάτων των μελών και των υπηρεσιών, καθώς και την άμεση ενημέρωση των μελών σε συνεργασία με το Δ.Σ. Τα μέλη των παραπάνω επιτροπών καλύπτονται ηθικά , δικαστικά και οικονομικά από το σωματείο.

4. Συνεργάζεται με κάθε αρμόδιο για την επίλυση των προβλημάτων των μελών της με ομοειδείς ενώσεις ή άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν αντίστοιχους σκοπούς και επιδιώξεις.

6. Ενημερώνει τα μέλη της, τους προϊσταμένους και την κοινή γνώμη για τα προβλήματα των αστυνομικών και τις προτάσεις της προς την επίλυση αυτών.

7. Συστήνει τμήμα τύπου, ενημέρωσης και επικοινωνίας, εκδίδει έντυπο που θα αποτελεί βήμα ελεύθερης, υπεύθυνης και δημοκρατικής προβολής των σκέψεων, προτάσεων, και απόψεων των μελών. Εκδίδει δελτίου τύπου , ανακοινώσεις και άλλα ενημερωτικά φυλλάδια, οργανώνει μορφωτικές και πολιτιστικές συγκεντρώσεις , διαλέξεις και σεμινάρια , εορτές , συνεστιάσεις, λαχειοφόρες αγορές. Λειτουργεί λέσχη και βιβλιοθήκη.

8. Καθιερώνει ηθικές και υλικές αμοιβές των αστυνομικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγκλήματος και για εξαιρετικές πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης.

9. Το σωματείο καθώς και τα μέλη του, δεν επιτρέπεται:

α) Να συμμετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδος εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των συνδικαλιστικών φορέων.

β) Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκτός των Διεθνών Αστυνομικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζόμενους.

γ) Να αναμειγνύονται με οποιοδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης και υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΒΙΒΛΙΑ
Η Ένωση τηρεί τα εξής βιβλία:

1.Βιβλίο μητρώου μελών όπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία που ορίζει άρθρο 3 ήτοι: Ονοματεπώνυμο , πατρώνυμο , διεύθυνση κατοικίας, αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, αριθμός εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου και μέχρι την έκδοση του ο αριθμός του βιβλιαρίου υγείας και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του.

2.Βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων .

3.Βιβλίο πρακτικών διοικητικών συμβουλίων.

4.Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων εξελεγκτικής επιτροπής.

5.Βιβλίο ταμείου.

6.Βιβλίο αλληλογραφίας (Πρωτόκολλο)

7.Βιβλίο περιουσίας.

8.Τα απαραίτητα κατά την κρίση του Δ.Σ βοηθητικά βιβλία.

Όλα τα παραπάνω βιβλία εκτός της περιπτώσεως 8 αριθμούνται και θεωρούνται από τον γραμματέα του Πρωτοδικείου Βόλου πριν να αρχίσουν να χρησιμοποιούνται.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Σωματείου είναι:

1.Τα δικαιώματα εγγραφής και επανεγγραφής των μελών.

2.Οι μηνιαίες εισφορές των μελών.

3.Οι έκτακτες εισφορές των μελών.

4.Οι επώνυμες εισφορές δωρητών ή συνδρομητών.

5.Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του και των κεφαλαίων του.

6.Τα έσοδα από κληροδοσίες, κληρονομιές καθώς και διάφορες εκδηλώσεις, εορτές, λαχειοφόρες αγορές και από κάθε νόμιμη αιτία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κάθε τακτικό μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλει σαν μηνιαία εισφορά ( 7 ) Ευρώ. Το δικαίωμα εγγραφής είναι ( 3 ) Ευρώ. Στους μετατιθέμενους σε Υπηρεσία που εδρεύει έξω από τα γεωγραφικά όρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας χορηγείται βεβαίωση, προκειμένου να την χρησιμοποιήσουν για την χωρίς καταβολή δικαιώματος εγγραφής στην Ένωση που θα εγγραφούν .Οι εισφορές των μελών παρακρατούνται από την διαχείριση του Χρηματικού της Υπηρεσίας σύμφωνα με καταστάσεις μελών που υποβάλλονται από το Σωματείο και κατόπιν αποδίδονται και πληρώνονται στο Σωματείο. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 30Α παρ.6 του Ν.1264/1982,που προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2265/1994 το διαγραφόμενο από την Ένωση μέλος δεν δικαιούται να ζητήσει επιστροφή χρημάτων που κατέβαλε.

Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του Δ.Σ με ταυτόχρονη ενημέρωση της Διαχείρισης Χρηματικού της Υπηρεσίας. Έκτακτη εισφορά επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ ή της Γενικής Συνέλευσης. Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη είναι εκείνα που δεν οφείλουν εισφορές πλέον των τριών μηνών.

Μέλος που καθυστερεί την καταβολή των εισφορών πέραν των έξι μηνών στερείται όλα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9 του παρόντος δικαιώματα του, με απόφαση του Δ.Σ.

Κατά της αυτής μπορεί ο στερούμενος των δικαιωμάτων να καταφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Το Σωματείο υποχρεούται να καταβάλλει στην Ομοσπονδία τις συνδρομές των μελών της σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται από το καταστατικό αυτής.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα .

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι κάθε βαθμού της ΕΛ.ΑΣ που υπηρετούν σε Υπηρεσίες που εδρεύουν μέσα στα γεωγραφικά όρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας .Η εγγραφή γίνεται κατόπιν γραπτής αίτησης προς το Δ.Σ του Σωματείου το οποίο υποχρεούται εντός μηνός να περατώσει την διαδικασία εγγραφής. Μετά την παρέλευση του μήνα και εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί απορριπτική απόφαση ή ιδιότητα του μέλους αποκτάται αυτοδίκαια. Απορριπτική απόφαση επί της αίτησης εγγραφής κοινοποιείται αιτιολογημένη στον αιτούντα εντός μηνός από της υποβολής της αίτησης εγγραφής. Κατά της απορριπτικής απόφασης ο ετών έχει δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή του κατά την διαδικασία του άρθρου 663 επ. Κ. Πολ. Δ. Από την κοινοποίηση της απόφασης του Ειρηνοδικείου που διάταση την εγγραφή ο ενδιαφερόμενος γίνεται μέλος του Σωματείου χωρίς άλλη διατύπωση. Εάν το Δ.Σ αρνείται την εγγραφή νέων μελών εντελώς αδικαιολόγητα κατά την παράβαση της καλής πίστης οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να προσφύγουν στο δικαστήριο κατά τους ορισμούς του Νόμου.

Β. ΕΠΙΤΙΜΑ

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του Δ.Σ πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο και την Αστυνομία.

Τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν τιμητικά σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Α) Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός 15 ημερών ,διαγράφεται από μέλος του Σωματείου όποιος:

α) Υποβάλλει προς το Δ.Σ γραπτή αίτηση διαγραφής.

β) Συνταξιοδοτήθηκε ή για οποιοδήποτε λόγο έχασε την ιδιότητα του αστυνομικού υπαλλήλου, εκτός από την περίπτωση της απόταξης του για συνδικαλιστικούς λόγους ,οπότε διαγράφεται όταν τελεσιδικήσει η προσφυγή του στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

γ) Παραβιάζει το Καταστατικό ,απειθαρχεί σε δυο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και με συγκεκριμένες ενέργειες και δράση του ζημιώνει τα συμφέροντα του Σωματείου.

δ) Καταδικάστηκε τελεσίδικα για ατιμωτικά αδικήματα.

ε) Τιμωρήθηκε με την ποινή της διαγραφής από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου .

Το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει απόφαση για την διαγραφή μέλους του Σωματείου, για τους παραπάνω υπό τα στοιχειά γ , δ και ε λόγους, οφείλει προηγουμένως να καλέσει εγγράφως το υπό διαγραφή μέλος να απολογηθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτό της σχετικής κλήσης για απολογία.

Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μελών, πρέπει να εγκριθούν από την πρώτη μετά την διαγραφή τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία καλούνται εγγράφως να παραστούν τα διαγραφέντα μέλη, που δικαιούνται να εκθέσουν τις απόψεις τους σε αυτήν.

Εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις ή η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την διαγραφή του μέλους, η διαγραφή θεωρείται άκυρη.

Β)Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν προτάσεως του 1/5 των μελών του Σωματείου, μπορεί να αποφασίσει την διαγραφή μέλους του Σωματείου για σπουδαίο λόγο.

Το διαγραφέν μέλος σε κάθε περίπτωση δικαιούνται να προσφύγει κατά την απόφαση της διαγραφής του σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 88 Αστ. Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται:

1.Να παίρνουν μέρος στις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις του Σωματείου, να ελέγχουν το Σωματείο, να εκφέρουν ελεύθερα την γνώμη τους για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς του καταστατικού.

2.Να ζητούν την υποστήριξη του Σωματείου για κάθε ζήτημα ειδικού ή γενικού ενδιαφέροντος που δεν αντιστρατεύονται τους σκοπούς του.

3.Να παρακολουθούν τις Συνεδριάσεις του Δ.Σ χωρίς δικαίωμα λόγου εκτός αν ζητήσει τούτο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Οι επιτροπές της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος καλούνται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του σωματείου έχουν υποχρέωση:

1. Να καταβάλλουν ανελλιπώς τις εισφορές τους.

2. Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού.

3. Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Δ.Σ και των Γ.Σ στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των μελών του Σωματείου.

4. Να μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Σωματείου.

5. Να διαδίδουν τα έντυπα και δημοσιεύματα του Σωματείου.

6. Να μην ενεργούν μεμονωμένα προς την Κυβέρνηση ή άλλη κατεύθυνση για ζητήματα του Σωματείου, ειδικά ή γενικά.

7. Να παρευρίσκονται στην Γ.Σ ,την σύγκληση της οποίας ζήτησαν με αίτησή τους.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών του μπορεί να επιβάλει στα μέλη του Σωματείου που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος τις ποινές της επίπληξης, προσωρινής αποβολής και διαγραφής. Προϋπόθεση επιβολής κάθε ποινής είναι η άρνηση του μέλους να συμμορφωθεί σε προηγούμενη κλήση του Δ.Σ προς αυτό για συμμόρφωση. Η ποινή της διαγραφής επιβάλλεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρού 8 του παρόντος.

Με την ίδια διαδικασία επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής αποβολής.

ΑΡΘΡΟ 12

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του Σωματείου είναι:

Η Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Ελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 13

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο, που αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Σωματείο. Η Γ.Σ αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου που είναι οικονομικά τακτοποιημένα . Οι Γ.Σ διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες .

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Α) Η τακτική Γ.Σ συγκαλείται κάθε χρόνο εντός του μηνός Μαρτίου κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Δ.Σ που επιδίδεται σε όλα τα μέλη του Σωματείου και τοιχοκολλάται στους χώρους εργασίας αυτών ,τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της .

Β) Η έκτακτη Γ.Σ συγκαλείτε από το Δ.Σ όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο. Το Δ.Σ υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ κατόπιν έγγραφης αίτησης του ενός δέκατου (1/10) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που θα αποτελέσουν την ημερήσια διάταξη στην οποία το Δ.Σ μπορεί να συμπεριλάβει και άλλα θέματα. Το Δ.Σ οφείλει να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ εντός δέκα (10) ημέρων από την υποβολή της αίτησης σε περίπτωση δε άρνησης ή δυστροπίας του τα μέλη δικαιούνται να προσφύγουν στο Μονομελές Πρωτοδικείου προκειμένου να εξουσιοδοτηθούν στην σύγκληση της συνέλευσης κατά την οποία πρώτο θέμα συζήτησης είναι η απαλλαγή του Δ.Σ από τα καθήκοντα του ή όσων μελών του παρεμπόδισαν την σύγκληση της συνέλευσης . Η έκτακτη Γ.Σ συγκαλείται κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Δ.Σ προς όλα τα μέλη του Σωματείου που επιδίδεται σ΄ αυτά και τοιχοκολλάται στους χώρους εργασίας τους τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες, πριν την πραγματοποίηση της περιέχει δε τα παραπάνω αναγκαία στοιχεία.

Σε κάθε περίπτωση απόφαση της Γ.Σ λαμβάνεται μόνο επί των θεμάτων που εγγραφήκαν κανονικά στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της τακτικής Γ.Σ υπάγονται:

Η διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ και της Ε.Ε και αντιπροσώπων για τα υπερκείμενα συνδικαλιστικά όργανα όπως και η εκλογή των εφορευτικών επίτροπων που διενεργούν της παραπάνω αρχαιρεσίες.
Η έγκριση: α) Της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ που παρουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας.
β) Του απολογισμού και ισολογισμού του περασμένου έτους καθώς και του προϋπολογισμού του επόμενου έτους που παρουσιάζει και προτείνει ο Ταμίας.

γ) Της έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ που παρουσιάζει ο πρόεδρος της.

δ) Η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του ταμείου αλληλοβοηθείας και αλληλεγγύης και κάθε άλλου κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΑΡΤΙΑ-ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΑΡΤΙΑ: Με την επιφύλαξη κάθε άλλης διάταξής του παρόντος καταστατικού με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τις Γ.Σ απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση συγκαλείται νέα, χωρίς νέα πρόσκληση, την αντίστοιχοι ημέρα της επόμενης εβδομάδας, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, κατά την οποία θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία με τον οποιονδήποτε αριθμό παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Οι αποφάσεις της Γ.Σ λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας εάν για την απαρτία της συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των μελών είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιονδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

Η Γ. Συνέλευση πριν την έναρξη των εργασιών της εκλέγει τριμελές Προεδρείο ( Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα ), το οποίο αναλαμβάνει την διεύθυνση της. Το Προεδρείο εκλέγεται κατόπιν πρότασης του Δ.Σ ή των μελών της Γ.Σ, δια ψηφοφορίας με ανάταση της χειρός. Μέχρι την εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ , χρέη προσωρινού προεδρείου εκτελεί το Προεδρείο του Δ.Σ ( Πρόεδρος , Αντιπρόεδρος , Γενικός Γραμματέας ).

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία και ποτέ δια βοής.

Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων του Σωματείου για την Ομοσπονδία και εκπροσώπου για το Συμβούλιο Μεταθέσεων , εκλογή λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και επιβολή πειθαρχικών ποινών.

Η Γενική Συνέλευση σε κάθε περίπτωση μπορεί να αποφασίσει την λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα με μυστική ψηφοφορία.

Οι μυστικές ψηφοφορίες διενεργούνται πάντοτε από τριμελής εφορευτικές επιτροπές που εκλέγονται από την Γ.Σ κατόπιν προτάσεις του Δ.Σ ή μελών αυτής.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, όταν πρόκειται για εκλογή προσώπων διενεργείται κλήρωση με παρουσία των ενδιαφερομένων.

Απόφαση της συνέλευσης μπορεί ν΄ ακυρωθεί αν σε αυτή παραβρεθήκαν πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

Αίτηση για αναγνώριση ακυρότητας της απόφασης της συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την λήξη της Συνέλευσης στο αρμόδιο Δικαστήριο που εδρεύει το Σωματείο . Η σχετική αίτηση υποβάλλεται από το 1/50 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβούλιου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων, του Σωματείου για την ομοσπονδία και του εκπροσώπου στο Συμβούλιο Μεταθέσεων διενεργούνται κάθε τρία χρόνια.Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμφωνα με τα άρθρα 10,11,12 και 13 του Ν.1264/1982 (άρθρο 18 του Ν. 3938/2011), με ξεχωριστά ψηφοδέλτια.

Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα όργανα του Σωματείου και τους αντιπροσώπους , έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, πλην των μελών της Εφορευτικής επιτροπής στα οποία ειδικώς επισημάνθηκε αυτό πριν την έναρξή της διαδικασίας εκλογής.
Τα ίδια μέλη δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για το Δ.Σ και την Ε.Ε μπορούν όμως να είναι για τους αντιπροσώπους στην ομοσπονδία και τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων.
Όσοι μεμονωμένοι υποψήφιοι και συνδυασμοί επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Γ.Σ η οποία δεν συνυπολογίζεται μέχρι ώρας 24.00΄ να υποβάλουν γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ στην οποία αναγράφουν το όργανο για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα. Επί της αίτησης γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ πράξη, στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα κατάθεσης αυτής. Την επόμενη της ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων το Δ.Σ προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων και εκτυπώνει τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων για τα όργανα του Δ.Σ και της Ε.Ε, τους αντιπροσώπους του Σωματείου για την Ομοσπονδία και τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Η αναγραφή των υποψηφίων γίνεται με ομοιόμορφα στοιχεία και απόλυτη αλφαβητική σειρά. Τα ψηφοδέλτια, μαζί με ομοιομόρφους και ισομεγέθεις φακέλους παραδίδονται από το Δ.Σ στην εφορευτική Επιτροπή πριν την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας.
Το Δ.Σ συντάσσει εκλογικούς καταλόγους των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραδίδει αυτούς μαζί με τα ψηφοδέλτια και τους αντίστοιχους φακέλους στο Προεδρείο της Εφορευτικής Επιτροπής. Μέλος περιλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένο. Μη οικονομικά τακτοποιημένα μέλη μπορούν κατά την ημερομηνία της ψηφοφορίας να προστεθούν στο τέλος των καταλογών και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα , αφού προηγουμένως καταβάλουν τα οφειλόμενα στο μέλος της εφορευτικής επιτροπής που θα ορισθεί προς τούτο από την Γ.Σ και το οποίο θα εκδίδει διπλότυπες αποδείξεις του Σωματείου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες διπλότυπες αποδείξεις θα εκδίδει απλές αποδείξεις είσπραξης,αντίγραφα των οποίων μαζί με τα εισπραχθέντα χρήματα θα παραδώσει στον ταμία ο οποίος θα εκδώσει κανονική απόδειξη στον ενδιαφέροντα.
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Οι εκλογές διενεργούνται στην έδρα του Σωματείου από Εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται προς τούτο από την Γ.Σ και προεδρεύετε από δικαστικό αντιπρόσωπο. Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει την σφραγίδα του Σωματείου από τον Πρόεδρό του Δ.Σ και προβαίνει στον έλεγχο και την σφράγιση της κάλπης
α) Κάθε ψηφοφόρος προσέρχεται στην Εφορευτική Επιτροπή, ή οποία προβαίνει σε αναγνώριση αυτού από την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο και το εκλογικό συνδικαλιστικό του βιβλιάριο και επαληθεύει την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο. Παραλαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια και τους αντίστοιχους φακέλους που σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Σωματείου και μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής . Αποσύρεται σε ειδικά διαμορφωμένο περίκλειστο χώρο, όπου σημειώνει τους σταυρούς προτίμησης του προ των ονομάτων των υποψηφίων και κλείνει ασφαλώς τον φάκελο. Κατόπιν ρίχνει το φάκελο στην κάλπη, καταγράφεται στους ειδικούς καταλόγους ψηφισάντων (πρωτόκολλο ψηφοφορίας) και γινομένης σημειώσεως στο εκλογικό συνδικαλιστικό του βιβλιάριο από τον δικαστικό αντιπρόσωπο περί της άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και των λοιπών νομίμων στοιχειών αποχωρεί από την αίθουσα της ψηφοφορίας.
8.β) Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών προτίμησης ίσο με τον αριθμό των μελών του οργάνου για το οποίο ψηφίζει, σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής του άρθρου 12 του Ν. 1264/1982, δηλαδή έως εννέα (9) σταυρούς για το Δ.Σ , έως τρεις (3) σταυρούς για την Ε.Ε, έναν (1) σταυρό για τον εκπρόσωπο στο συμβούλιο μεταθέσεων και για τους αντιπροσώπους αριθμό σταυρών ίσο με το πηλίκο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών δια του μέτρου της Ομοσπονδίας.

9. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που δικαιούνται να θέσουν οι εκλογείς αναγράφονται ευκρινώς σε ειδική πινακίδα που αναρτάται σε εμφανές σημείο στην αίθουσα διεξαγωγής της ψηφοφορίας καθ΄όλη τη διάρκεια αυτής .

10. Η ψηφοφορία διαρκεί δύο ημέρες την πρώτη ημέρα αρχίζει από ώρα 10.00΄ έως 17.00΄ και την δεύτερη ημέρα από ώρα 10.00΄έως 13.00΄. Η Εφορευτική επιτροπή παρατείνει την ψηφοφορία και στις δύο ημέρες κατά μία ώρα, εφόσον υπάρχουν μέλη που αναμένουν να ψηφίσουν.

11. Αφού η Εφορευτική Επιτροπή κηρύξει το τέλος της ψηφοφορίας, προβαίνει στο άνοιγμα κάθε κάλπης , εξάγει τους φακέλους, αριθμοί αυτούς που φέρουν τη μονογραφή του προέδρου της Ε.Ε και τη σφραγίδα του Σωματείου και παραβάλει τον αριθμό αυτών με τον αριθμό των ψηφισάντων. Εφόσον ο αριθμός των παραπάνω φακέλων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των ψηφισάντων , ο Πρόεδρος της Ε.Ε τυχαίος αφαιρεί και ακυρώνει από το σύνολο των φακέλων τόσους φακέλους όσοι υπερβαίνουν τον αριθμό των ψηφισάντων. Ακολουθεί η διαδικασία της διαλογής των ψηφοδελτίων και καταμετρήσεις των σταυρών προτίμησης. Κάθε φάκελος πρέπει να περιέχει ένα ψηφοδέλτιο αλλιώς τα περιεχόμενα ψηφοδέλτια είναι άκυρα. Ψηφοδέλτιο που έχει αριθμό σταυρών μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου ή κάθε διακριτικό γνώρισμα που παραβιάζει το μυστικό της ψηφοφορίας είναι άκυρο. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας συντάσσεται πρακτικό σε τρία αντίγραφα, όπου αναγράφονται: α) Αριθμός εγγεγραμμένων , β) αριθμός ψηφισάντων , γ)αριθμός άκυρων- λευκών ψηφοδελτίων, δ) αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων, ε) αριθμός ψήφων που έλαβε κάθε μεμονωμένος υποψήφιος και κάθε συνδυασμός και αριθμός σταυρών που έλαβε ο υποψήφιος κάθε συνδυασμού , για κάθε όργανο με τη σειρά που αναγράφονται στα ψηφοδέλτια, για το Δ.Σ, την Ε.Ε, τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Ε.Ε ,σφραγίζεται και ένα αντίγραφο του επισυνάπτεται στο βιβλίο πρακτικών. Συμπληρωματικά του παρόντος ως προς την εν γένει εκλογική διαδικασία, την διεξαγωγή των εκλογών και της ψηφοφορίας, την ανακήρυξη των εκλεγέντων, τα συντασσόμενα πρακτικά κλπ, ισχύουν οι οικείες διατάξεις των άρθρων 10 έως 13 του Ν.1264/1982.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ

Μετά την διαλογή και τη σύνταξη των πρακτικών ακολουθεί η ανακήρυξη των εκλεγέντων για το Δ.Σ , την Ελεγκτική Επιτροπή, τους αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία και τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Μεταθέσεων , καθώς και τον αναπληρωματικών τους αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 1 και 13 του Ν. 1264/1982 ( άρθρο 18 Ν. 3938/2011). Οι έδρες του συλλογικού οργάνου που πρόκειται να εκλεγεί ή ο αριθμός των Αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Για τους Αντιπροσώπους εκλέγονται τόσοι όσο είναι το πηλίκων του αριθμού των ψηφισάντων δια του μέτρου της Ομοσπονδίας.

Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται για τις έδρες ή σαν Αντιπρόσωποι κατά σειρά επιτυχίας, όσοι έχουν πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και οι αντίστοιχα και οι αναπληρωματικοί αυτών.

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τη Διοίκηση του Σωματείου ασκεί εννεαμελές Δ.Σ. που εκλέγεται από την Γ.Σ. για θητεία τριών ετών. Η θητεία του αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία συγκροτούμενο σε σώμα παρέλαβε τη Διοίκηση από το απερχόμενο Δ.Σ. Το Δ.Σ απαρτίζεται από τους: α) Πρόεδρο β) Αντιπρόεδρο επί των Διοικητικών θεμάτων γ) Αντιπρόεδρο επί των Οικονομικών θεμάτων δ)Γενικό Γραμματέα ε) Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα στ) Ειδικό Γραμματέα ζ) Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων η) Ταμία θ) Αναπληρωτή Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ κατόπιν προσκλήσεως του Συμβούλου που πλειοψήφησε συνέρχονται σε συνεδρίαση εντός 8 ημερών από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών με σκοπό την συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα.

Η εκλογή στις θέσεις του Δ.Σ γίνεται με μυστική ψηφοφορία και απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών η οποία εάν δεν επιτευχτεί ακολουθεί αμέσως νέα ψηφοφορία στην οποία αρκεί σχετική πλειοψηφία.

Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Το Δ.Σ ειδικά στην πρώτη του συνεδρίαση για την συγκρότηση αυτού σε σώμα, βρίσκεται σε απαρτία εάν παραβρίσκονται τουλάχιστον έξι μέλη. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας πραγματοποιείται δεύτερη συνεδρίαση εντός τριών ημερών οπότε απαιτείται για την ύπαρξη απαρτίας η παρουσία πέντε τουλάχιστον μελών. Μετά την συγκρότηση του νέου Δ.Σ σε σώμα και εντός δυο ημερών γίνεται η παράδοση της διοίκησης από το απερχόμενο Δ.Σ και η παραλαβή αυτής από το νέο Δ.Σ. Προς το σκοπό αυτό συντάσσεται ειδική πράξη παράδοσης και παραλαβής της διοίκησης του Σωματείου όπως και ειδικό πρωτόκολλο για την παράδοση του ταμείου και του υλικού του Σωματείου που υπογράφονται από τα μέλη των δύο Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Δ.Σ συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το μήνα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου προς τα μέλη αυτού τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση κοινοποιεί και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος με τον Γενικό Γραμματέα αφού λάβουν υπόψη και τις απόψεις των άλλων μελών

2. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση: α) όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο προς λήψη αποφάσεων επί επειγόντων θεμάτων, β)όταν τούτο ζητηθεί από 5 μέλη του Δ.Σ. ή από την Ε.Ε για θέματα της αρμοδιότητας της, ή από το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Σωματείου με έγγραφη αίτηση που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο και στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν ο πρόεδρος αρνείται ή αναβάλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών από την λήψη της παραπάνω αίτησης τότε όσοι υπέγραψαν αυτή δικαιούνται να την κοινοποιήσουν σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. ορίζοντας ημέρα και ώρα έκτακτης συνεδρίασης αυτού κατά την οποία εγκύρως συνέρχεται το Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση εφόσον παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη αυτού, τα οποία εφόσον απουσιάζει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ορίζουν μεταξύ τους αυτόν που θα προεδρεύσει στο έκτακτο Δ.Σ. Στις έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. εφόσον πρόκειται για επείγον ζήτημα δεν απαιτείται προθεσμία πρόσκλησης προς τα μέλη και γνωστοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας θεωρείται ότι πλειοψήφησε η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος.

Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που υπογράφονται κατά την λήξη της συνεδρίασης από τα μέλη που έλαβαν μέρος σ΄αυτή με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η μαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων οπότε τα παραπάνω πρακτικά καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο εντός τριών ημέρων μετά την πιστή απομαγνητοφώνηση.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Διαχειρίζεται τα έσοδα , τα έξοδα και την λοιπή περιούσια του Σωματείου.
2. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεων της Γ.Σ

3. Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλει στην πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών του Σωματείου και των αποφάσεων των Γ.Σ. ως και των ιδίων του αποφάσεων.

4.Παρέχει στα μέλη του Σωματείου και στην ελεγκτική επιτροπή τις απαιτούμενες πληροφορίες.

5.Παρακολουθεί την εξέλιξη του προϋπολογισμού και εγκρίνει της αναγκαίες αναμορφώσεις του καθώς και τις αναγκαίες δαπάνες του Σωματείου. Αποφασίζει για έκτακτες δαπάνες που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό οι οποίες άλλως είναι άκυρες για το Σωματείο και βαρύνουν ατομικά αυτόν που τυχόν πραγματοποίησε αυτές.

6.Συντάσσει και υποβάλλει στην Γ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων, λογοδοτεί ενώπιον αυτής και ελέγχεται για την άσκηση της Διοίκησης.

7.Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Γ.Σ. τον προϋπολογισμό του επόμενου συνδικαλιστικού έτους και τον απολογισμό του παρελθόντος έτους.

8. Συνεργάζεται με ομοειδείς οργανώσεις για όσα θέματα αφορούν το Σωματείο και τα μέλη του.

9. Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού.

10. Εγγράφει και διαγράφει τα μέλη του Σωματείου και το ταμείο αλληλοβοηθείας σύμφωνα με το καταστατικό.

11. Αποφασίζει την υποβολή εκτάκτων εισφορών των μελών του Σωματείου.

12. Επεξεργάζεται και καταρτίζει σχέδια εσωτερικών κανονισμών οργάνωσης και λειτουργίας του Σωματείου, του ταμείου αλληλοβοηθείας και λοιπών τμημάτων του (συνεταιρισμού, τράπεζα αίματος κλπ) και προωθεί αυτούς για έγκριση στην Γ.Σ ή όπου είναι αναγκαίο. Παρακολουθεί την εφαρμογή των παραπάνω κανονισμών.

13.Συγκροτεί επιτροπές από μέλη του Σωματείου με γνώσεις και πείρα σε ειδικά θέματα για την μελέτη, προώθηση και παρακολούθηση αυτών.

14. Γενικά έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει και να ενεργεί για κάθε θέμα που ανάγεται στην Διοίκηση του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.Η απώλεια της ιδιότητας μέλους του Δ.Σ επέρχεται με τον θάνατο, την παραίτηση, την έκπτωση ή την παύση αυτού.

2. Η παραίτηση μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται εγγράφως προς το Δ.Σ. .Μέλος του Δ.Σ. θεωρείται ότι παραιτήθηκε του αξιώματος του εάν απουσιάζει από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. πλην εάν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας.

3. Μέλος του Δ.Σ. εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος του εφόσον απολέσει την ιδιότητα του τακτικού μέλους του Σωματείου.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. παύονται με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και για την λήψη της οποίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/3 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των 2/3 αυτών. Λόγοι παύσης μέλους του Δ.Σ είναι οι εξής: α) Η παράβαση των διατάξεων του καταστατικού β) η μη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. γ) η ενσυνείδητη ενέργεια πράξεων που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, τον περιορισμό, την εξουδετέρωση ή την ματαίωση των σκοπών και επιδιώξεων του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το μέλος του Δ.Σ. που χάνει την ιδιότητα του αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ψηφοδελτίου του οποίου η θητεία λήγει με την λήξη της θητείας του Δ.Σ. Εάν η αναπλήρωση αφορά μέλη του Δ.Σ. εκτός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα το νέο μέλος καταλαμβάνει την θέση με το αξίωμα εκείνου που αναπληρώνει . Εάν η αναπλήρωση αφορά τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα γίνεται νέα συγκρότηση και κατανομή των αξιωμάτων πλην του Προέδρου που παραμένει ο ίδιος κατ΄ ανάλογη εφαρμογή της διάταξης άρθρο 20 παρ.2 του παρόντος. Εάν η αναπλήρωση αφορά τον Πρόεδρο γίνεται νέα συγκρότηση και κατανομή όλων των αξιωμάτων του Δ.Σ. με την ίδια ως άνω διαδικασία.

2. Το Δ.Σ. εφόσον δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση μελών του που έχασαν για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητα τους σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει με λιγότερα των επτά (7) μελών.

3. Αν για οποιοδήποτε λόγο τα μέλη του Δ.Σ απομένουν λιγότερα των επτά (7) συγκαλούν Γ.Σ. εντός ενός μηνός με αποκλειστικό θέμα την εκλογή νέου Δ.Σ. Τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. μέχρι αναλήψεως της διοικήσεως από το νέο Δ.Σ. επιμελούνται μόνο κατεπείγουσες και ανεπίδεκτες αναβολής υποθέσεις του Σωματείου μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ. .

4. Παραίτηση μέλους του Δ.Σ. από το αξίωμα του μόνο, είναι δυνατή.

ΑΡΘΡΟ 25

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1. Εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής.

2. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις καταρτίζει σε συνεργασία με τον Γ. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και εισηγείται επ΄αυτής, διευθύνει την συζήτηση και προτείνει στο Δ.Σ. οποιοδήποτε θέμα αφορά το Σωματείο.

3. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με τους ορισμούς του παρόντος.

4. Συνυπογράφει με τον Γ. Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, τις προσκλήσεις των Γ.Σ, τις επιταγές, τις εντολές για αναλήψεις καταθέσεων του Σωματείου από Τράπεζες ή Ταμιευτήρια.

5. Συνυπογράφει με τον ταμία του ταμείου αλληλοβοηθείας όλα τα διαχειριστικά έγγραφα και εποπτεύει των ταμείων.

6. Φροντίζει για την εφαρμογή των κανονισμών που αφορούν διάφορα όργανα του Σωματείου και γενικά κατευθύνει τις εκδηλώσεις αυτού και συντονίζει το έργο για την άσκηση των καθηκόντων των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 26

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος επί των Διοικητικών Θεμάτων

1.Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σ΄ όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

2.Αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρονικό διάστημα σε ειδικά και συγκεκριμένα καθήκοντα του Προέδρου που του αναθέτει ο τελευταίος με απόφασή του που καταχωρίζεται στο Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ πέραν αυτών που αναφέρονται παρακάτω.

3.Έχει την ευθύνη λειτουργίας του καταναλωτικού και πιστωτικού συνεταιρισμού και της τράπεζας σώματος και αίματος.

4.Ενημερώνει το Δ.Σ και Γ.Σ σχετικά με τα παραπάνω θέματα των αρμοδιοτήτων του.

5.Τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος επί των Οικονομικών Θεμάτων.

Ο Αντιπρόεδρος επί των Οικονομικών Θεμάτων

1.Χειρίζεται κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου.

2.Εποπτεύει το ταμείο της Ένωσης και το ταμείο αλληλοβοηθείας.

3.Συνυπογράφει με τον Ταμία και τον Ειδικό Γραμματέα που τηρεί το ταμείο αλληλοβοηθείας όλα τα διαχειριστικά έγγραφα.

4.Ενημερώνει το Δ .Σ σχετικά με τα παραπάνω θέματα αρμοδιοτήτων του.

ΑΡΘΡΟ 27

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Γ. Γραμματέας του Δ. Σ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1.Ασκεί την διεύθυνση και εποπτεία του γραφείου και αρχείου του Σωματείου.

2.Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στον καταρτισμό των θεμάτων τις ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

3.Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ.4 του παρόντος.

4.Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ. Σ. και μεριμνά για τη σύνταξη των πρακτικών των Γ.Σ. του Σωματείου.

5.Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία του Σωματείου.

6.Είναι υπεύθυνος για την τήρηση : α) του βιβλίου μητρώου μελών του Σωματείου, β) του βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων των Γ.Σ. γ) του βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. δ) του βιβλίου αλληλογραφίας ε) των απαραιτήτων κατά την κρίση του βοηθητικών βιβλίων.

7.Διατηρεί μέχρι την λήξη της θητείας του σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο περιέχεται το εκλογικό υλικό που του παραδόθηκε από την εφορευτική επιτροπή μετά το πέρας των εκλογών.

8.Φυλάσσει την σφραγίδα του Σωματείου.

9.Υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες και να χορηγεί αντίγραφα στα μέλη του Σωματείου των τηρουμένων απ’ αυτόν βιβλίων κατόπιν έγγραφης αίτησης μέλους του σωματείου κι σχετικής προς τούτο απόφασης του Δ.Σ.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας έχει όλες τις παραπάνω αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα.

Με απόφαση του Δ. Σ. που καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων αυτού, αναλαμβάνει μονίμως ή για ορισμένο χρόνο την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων της αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 28

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1.Συντάσσει τα πρακτικά των Γ.Σ. και τηρεί το βιβλίο Μητρώου Μελών του Ταμείου Αλληλοβοηθείας και τηρεί το ταμείο αλληλοβοηθείας.

ΑΡΘΡΟ 29

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Ταμίας του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες :

1.Έχει την επιμέλεια και ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών του Σωματείων και της παρακολούθησης και συντήρησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας αυτού, ως και της φύλαξης του Ταμείου.

2.Επιμελείται για τη συγκέντρωση των πόρων και εσόδων του Σωματείου. Ελέγχει τις παραδιδόμενες στο Σωματείο από τη διαχείριση χρηματικού της Υπηρεσίας εισφορές των μελών τις οποίες η τελευταία παρακράτησε σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 30 Α παρ. 6 του Ν. 1264/1982 προστέθηκε με το άρθρο 1 Ν. 2265/1994 και το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού. Ενεργεί όλες τις λοιπές εισπράξεις του Σωματείου από τις πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Για κάθε είσπραξη χορηγεί διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης του Σωματείου συνυπογραφόμενες από τον ίδιο και τον Πρόεδρο στις οποίες αναγράφει εκτός των άλλων και την αιτία καταβολής του εισπραττόμενου ποσού.

3.Καταθέτει εντός εύλογου χρόνου σε Ελληνική Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο λογαριασμό Ταμιευτηρίου που τηρείται στο όνομα όλων των εκάστοτε μελών του Δ.Σ. κάθε χρηματικό ποσό που προέρχεται από τους πόρους και τα έσοδα του Σωματείου. Αναλαμβάνει με εντολές ή επιταγές που προσυπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γ. Γ κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. από τις παραπάνω καταθέσεις του Σωματείου τα αναγκαία χρηματικά ποσά για την διεκπεραίωση των οικονομικών υποχρεώσεων αυτού. Κρατά στα χέρια του ποσό μέχρι ευρώ που μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. για την τακτοποίηση άμεσων και επειγουσών αναγκών του Σωματείου.

4.Ενεργει τις πληρωμές του Σωματείου με διπλότυπα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο επί των οικονομικών θεμάτων.

5.Τηρεί πλήρες αρχείο όλων των εγγράφων που αφορούν κάθε οικονομική ενέργεια του Σωματείου. Ανά τρίμηνο υποβάλει στο Δ.Σ. λεπτομερή έκθεση περί των εσόδων και των εξόδων.

6.Τηρεί ενήμερα τα βιβλία ταμείου και περιουσίας τα οποία μαζί με όλα τα διαχειριστικά έγγραφα αφού συντάξει απολογιστική έκθεση θέτει στην διάθεση της Ε.Ε προς έλεγχο ανά τρίμηνο ή όταν ζητηθεί. Χορηγεί στα μέλη κάθε έτος (Ιανουάριο) βεβαίωση παρακράτησης των εισφορών τους. Ενόψει της λήξης του συνδικαλιστικού έτους συντάσσει αναλυτικές εκθέσεις του οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού αυτού. Επίσης κατ’ εντολή του Δ.Σ. και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις αυτού καταρτίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου συνδικαλιστικού έτους. Οι παραπάνω εκθέσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γ.Σ. των μελών του Σωματείου.

7.Τον ταμεία απόντα προσωρινά ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Ταμίας.

Ο Αναπληρωτής Ταμίας έχει όλα τα ίδια καθήκοντα και υποχρεώσεις κατά το χρονικό διάστημα που αναπληρώνει τον ταμία.

ΑΡΘΡΟ 29 Α

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων έχει τα παρακάτω καθήκοντα :

1. Είναι υπεύθυνος για την διοργάνωση κάθε εκδήλωσης της Ένωσης, την έκδοση και την κυκλοφορία των ανακοινώσεων και της εφημερίδας.

2. Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ένωσης και την κλήση συνάντησης εκπροσώπων του τύπου και άλλων μέσων ενημέρωσης με το προεδρείο.

3. Είναι υπεύθυνος για την έκδοση των συνδικαλιστικών βιβλιαρίων των μελών της Ένωσης.

4. Παρακολουθεί καθημερινά τον τύπο και εισηγείται στον Πρόεδρο περί των δημοσιευμάτων που αφορούν την Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.Τον έλεγχο του Δ.Σ ως προς την οικονομική διαχείριση ασκεί τριμελής ελεγκτική επιτροπή που εκλέγεται από την Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία για τριετή θητεία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του παρόντος και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος.

2. Τα μέλη της Ε.Ε. συγκροτούνται σε σώμα στα γραφεία του Σωματείου εντός 8 ημερών από την εκλογή τους μετά από πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε. Εάν αυτό αμελήσει την σύγκληση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος που εκλέχθηκε στην Ε.Ε. εφόσον καταστεί αδύνατη η συγκρότηση της Ε.Ε σε σώμα με συμφωνία των εκλεγμένων μελών, οι Πρόεδρος, Γραμματέας και Μέλος ορίζονται κατά σειρά κατάταξης στις εκλογές.

3. Μέλος της Ε.Ε. που αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο αναπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωματικό μέλος που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες. Εάν πρόκειται για την αποχώρηση του Προέδρου, μετά την αναπλήρωση γίνεται ανασυγκρότηση της Ε.Ε. σε σώμα σύμφωνα με τα παραπάνω. Κατά τα λοιπά όσον αφορά την απώλεια ιδιότητας της Ε.Ε. και την αναπλήρωση αυτού εφαρμόζονται ανάλογα οι αναφερόμενες στο Δ.Σ διατάξεις του παρόντος. Η Ε.Ε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει με λιγότερα των τριών μελών.

4.Η Ε.Ε. συνέρχεται στα γραφεία του Σωματείου, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδίδεται στα μέλη δύο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σε συνεδριάσεις τακτικές και έκτακτες, ως εξής : α)Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται μία φορά κατ’ έτος πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ. για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου της διαχείρισης του Σωματείου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης.

β)Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται, με πρωτοβουλία του προέδρου, όταν αυτός κρίνει τούτο αναγκαίο, όπως και κατόπιν έγγραφης αίτησης του Δ.Σ. ή οποιουδήποτε μέλους αυτής προς τον Πρόεδρο, στην οποία πρέπει να αναγράφεται και ο λόγος συγκλήσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία Ε.Ε. διαπιστώσει οικονομικές ή διαχειριστικές ανωμαλίες , ζητά από τον πρόεδρο του Δ.Σ. τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. ο οποίος οφείλει να συγκαλέσει αυτή εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης τις παραπάνω διαπιστώσεις.

5.Μετά τη διενέργεια τακτικού ή έκτακτου ελέγχου οικονομικής διαχείρισης η Ε.Ε. συντάσσει έκθεση την οποία κοινοποιεί στο Δ.Σ, προκειμένου δε περί τακτικού ελέγχου ακολούθως υποβάλει αυτή στη Γ.Σ. προς έγκριση. Η Ε.Ε. μαζί με την έκθεση διενέργειας τακτικού ελέγχου, συντάσσει και υποβάλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και έκθεση πεπραγμένων της. Επίσης, ενόψει της λήξης της τριετούς θητείας αυτής και του Δ.Σ, συντάσσει γενική έκθεση της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου και της οικονομικής κατάστασης αυτού, για την παραπάνω περίοδο, την οποία υποβάλει στη Γ.Σ.

6. Η Ε.Ε με ευθύνη του Γραμματέα της τηρεί κατά τις συνεδριάσεις της ειδικό βιβλίο πρακτικών Ε.Ε. Επικείμενης της διενέργειας του τακτικού ή έκτακτου ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, ο Πρόεδρος της Ε.Ε ειδοποιεί εγγράφως προ δύο ημερών τον Ταμία του Σωματείου και ο τελευταίος οφείλει εντός του χρονικού αυτού διαστήματος να θέσει στην διάθεση της Ε.Ε όλα τα τηρούμενα από αυτόν έγγραφα , αρχεία , βιβλία, και στοιχεια

ΑΡΘΡΟ 31

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Οι αντιπρόσωποι του Σωματείου στην Ομοσπονδία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, για τριετή θητεία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του παρόντος.

Εκπροσωπούν το Σωματείο στο συνέδριο της Ομοσπονδίας και μεταφέρουν αυτούσια τη θέση της Γ.Σ. που προηγείται του τακτικού ή έκτακτου συνεδρίου. Μετά από συνεννόηση με το Δ.Σ. του Σωματείου θέτουν υποψηφιότητα για τα όργανα της Ομοσπονδίας.

Ο εκπρόσωπος του Σωματείου στο Συμβούλιο Μεταθέσεων εκλέγεται από την Γ.Σ. , με μυστική ψηφοφορία , για τριετή θητεία, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Εκπροσωπεί την Ένωση στο Συμβούλιο Μεταθέσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης, μεταφέρει σε αυτό τις θέσεις του Δ.Σ. και αποφασίζει ( ή διατυπώνει τη γνώμη του ) σχετικά με υπηρεσιακές μετακινήσεις των συναδέλφων μελών της Ένωσης

ΑΡΘΡΟ 32

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία συγκαλείται ειδικά προς το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με αίτηση του ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Για να ληφθεί απόφαση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των ¾ αυτών.

ΑΡΘΡΟ 32 Α

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

1. Συνίσταται τμήμα Συνταξιούχων, έτσι ώστε ο απολυόμενος Αστυνομικός Υπάλληλος, να διατηρεί τον δεσμό του με τον οργανισμό στον οποίο εργάσθηκε διαφυλάσσοντας κατ΄αυτό τον τρόπο καλύτερα τα συμφέροντα του.

2. Το εν λόγω τμήμα λειτουργεί με δική του διοίκηση ως το καταστατικό του.

3. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας αυτού μετέχουν στο Δ.Σ. της Ένωσης χωρίς δικαίωμα ψήφού.

4. Μέλη του τμήματος Συνταξιούχων γίνονται αυτόματα τα εν ενεργεία μέλη των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων που συνταξιοδοτούνται, ως και οι ήδη συνταξιούχοι Αστυνομικοί.

ΑΡΘΡΟ 33

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Προς διάλυση του Σωματείου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο , ή με αίτηση του ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, στην οποία πρέπει να αναγράφονται οι λόγοι διάλυσης αυτού. Για να ληφθεί απόφαση διάλυσης του Σωματείου απαιτείται η παρουσία των 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των ¾ αυτών. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του περιέχεται στο Γηροκομείο Βόλου ,κι εάν αυτό δεν υπάρχει στο Νοσοκομείο Βόλου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του δικαστηρίου για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού οφείλει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ να προκηρύξει εκλογές για ανάδειξη όλων των οργάνων της Ένωσης , όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) μήνες και όχι αργότερα από έξι (6) μήνες, από την έγκρισή του, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Ν. 3938/2011.

ΑΡΘΡΟ 35

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Το παρόν καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε, αποτελούμενο από τριάντα πέντε (35) άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίσθηκε στο σύνολο του αφού τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, που συνήλθε νόμιμα και αποκλειστικά προς το σκοπό αυτό την 24/9/2011 και θα ισχύει από την εγγραφή του στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Βόλου όπως προβλέπει ο Νόμος.

2. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Ν. 1264/1982 , όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωση του από τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν2265/1994 και την τροποποίηση του από τη διάταξη του άρθρου 18 του Ν3938/2011.

Βόλος 24/9/2011

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Advertisements
Απρίλιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Φεβ.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Αρχείο
Επισκέπτες
  • 16.048 Views
Αρέσει σε %d bloggers: